2015
Street Guitar Player

kitharodos-1
kitharodos-2
kitharodos-3

32x27x24 cm

Bronze, Iron

Limited edition copies of 18 with 4 artist’s proofs

2015