2012
Grilled Mermaids I

GORGONES-STI-SXARA-I-1
GORGONES-STI-SXARA-I-2

3 x 46 x 12cm

Teracotta, Found object

2012