2012
Bound to Come

EPERXETE-1
EPERXETE-2
EPERXETE-3

31 x 31 x 27cm

Teracotta, Cement

2012